YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

קרן יד יעקב

מיתוג | שפה ויזואלית = ספר מותג אתר

מיתוג עמותה שמחברת בין נוער דתי לחילוני.
ספר מותג
השימושים הנכונים של הסמליל, הצבעוניות והגופנים

1/20